طراحی و اجرای رستوران مديترانه ای مشرق واقع در شهرک غرب به متراژ 150 مترمربع