طراحی رستوران بابايی در بلوار دادمان به متراژ 450 متر مربع