طراحی غرفه مدارس غیرانتفاعی سلام در نمایشگاه توانمندی های صنایع آموزشی 97 – مصلی تهران