طراحی رستوران در خيابان فخار مقدم با رويکرد تاريخی متراژ 250 متر مربع