• تماس: 22592731-021-09121052810-09016717961
  • ایمیل: spatna.studio@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

روش و عملکرد ما

روند و عملکرد ما

دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز پروژه،شناخت و بررسی خواسته های کارفرما،بازدید از محل پروژه،بررسی گزارش تهیه شده توسط طراحان شرکت،ارائه نتیجه بازدید و ارائه طرح کلی به کارفرما،عقد قرارداد

اتودهای اولیه براساس شرایط پروژه،تطبیق ایده های طرح با خواسته های کارفرما،ارائه یک یا چند طرح براساس شرایط حاکم بر پروژه و نیاز کارفرما،انتخاب یکی از طرح ها توسط کارفرما و اعمال نظر ایشان

اصلاح طرح انتخاب شده با توجه به اعمال نظر نهایی،تکمیل و پرداختن به جزئیات طرح انتخابی در جهت ارتقاء کیفی طرح،ارائه کلیه مدارک و نقشه های عنوان شده در قرارداد به کارفرما(شامل نوع متریال،دیتیل اجرایی و پیش فاکتور اجرا)

اجرای پروژه نهایی